Timene

Samtaleterapi i gestalttterapi på ettermiddager/kveldstid i Hamar sentrum ensomhet, mobbing, tristhet, komme videre livet, selvskading leve selvtillit psykisk helse hjelp alene lytte gestaltpsykologi sorg tap relasjoner tomhet samtale samtalepartner fortrolighet coaching coach krise deppe gestalt gestaltterapi psykologi trist Stange Løten Ringsaker tankefeltterapi hypnose

@Hamar @Psykoterapi #Hamar #Psykoterapi

Samtaleterapi i gestalttterapi på ettermiddager/kveldstid i Hamar sentrum  ensomhet, mobbing, tristhet, komme videre livet, selvskading leve selvtillit  psykisk helse hjelp alene lytte gestaltpsykologi sorg tap relasjoner  tomhet samtale samtalepartner fortrolighet coaching coach  krise deppe  gestalt gestaltterapi psykologi trist Stange Løten Ringsaker tankefeltterapi hypnose

 

@Hamar  @Psykoterapi     #Hamar  #Psykoterapi   

Psykolog

Hva kan en time med gestaltterapi inneholde?


Målet med gestaltterapi er å øke bevissthet om seg selv og tydeligere se hvilke handlingsmuligheter en har. Økt selvinnsikt og handlingsvalg oppnås gjennom kontakt (dialog) mellom meg som terapeut og deg som klient. Denne antagelsen baserer seg på den tro at økt bevissthet skjer i øyeblikket mellom deg og meg. 


Dette må ikke tolkes som at jeg som gestaltterapeut har som hovedmål å få deg til å handle annerledes. Gestaltterapeuter tror på det de kaller ”forandringens paradoks”. I det ligger det en tro på at selv om en ikke velger å handle annerledes, så kan bevisstheten om et fenomen i seg selv gjøre det lettere for å leve i en vanskelig situasjon.


I gestaltterapien er man opptatt av hvordan tilværelsen oppleves nå, og ikke den gang da eller hvorfor den oppleves slik. Imidlertid er det også noen som kommer nettopp for å fortelle sin historie, for det er noe de kanskje aldri har funnet anledning til før. Selv om gestaltterapeuter er opptatt av bevissthet og handlingsmuligheter i nåtiden når en ser på det som oppleves som problematisk, er det ikke mulig å forestille seg et "nå" uten en fortid eller en framtid.


Hva er forskjellen mellom en psykolog og en gestaltterapeut?


Det er mange likehetstrekk mellom det en psykolog og en gestaltterapeut gjør i terapitimene. Profesjonsutdanningen for psykologer er en lengre (6 år) og er annerledes utdanning enn en gestaltterapeut.


For å bli gestaltterapeut på Norsk Gestaltinstitutt Høgskole (NGI) kreves det 4 års utdannelse. Som opptakskrav kreves det profesjonell erfaring i arbeid med mennesker og et opptaksintervju for å vurdere egnetheten som potensiell terapeut, noe som ikke er tilfelle for psykologer.


For å fullføre studiet kreves at studentene får innsikt i egne holdninger, prosesser og hvem en er i relasjon til andre. Dette trenes opp gjennom måten undervisningen er lagt opp på og gjennom krav om å gå i ca 100 timer individual- og gruppeterapi ved siden av skolesamlingene. Under samlinger på NGI brukes studentene egne opplevelser og utfordringer for å innlære teori og metoder. På den måten blir en kjent med egne interaksjonsmønstre og egen sosial atferd. Utdanningen til psykologer og psykiatere inneholder ikke en slik egenprosessdel.

 

I motsetning til psykologer, stiller ikke gestaltterapeuter sykdomsdiagnoser. I gestaltterapi er man mer opptatt av det som skjer mellom deg som klient og meg som terapeut i øyeblikket. Jeg som gestaltterapeut søker ikke å være nøytral i relasjon til deg som klient, men det blir en relasjon som bærer preg av et møte mellom to mennesker heller enn den mer tradisjonelle klient-terapeutrelasjonen.


For både psykologer og gestaltterapeuter er det vanskelig å love noe resultat eller varighet på terapien på forhånd.Dette er en undervisningsfilm om følelser. Manus er skrevet av Anne Hilde Vassbø Hagen, med inspirasjon og støtte fra Dr. Leslie Greenberg.

psykolog dps hamar